كل عناوين نوشته هاي قليزاده عليار

قليزاده عليار
[ شناسنامه ]
عصر شعر و موسيقي «ريحانه آفرينش» در اروميه ...... يكشنبه 96/12/27
ششمين جلسه محفل فضولي خواني در اروميه برپا گرديد ...... يكشنبه 96/11/1
جريان تحقير و تمسخر زبان ترکي در ايران ...... شنبه 96/10/30
گزارش همايش جلوه هاي حسيني در تاريخ و فرهنگ، شهرستان جلفا ...... دوشنبه 96/10/25
مساجد ايراني در ارمنستان و قراباغ ...... شنبه 96/10/23
همايش ادبي \شکوه بصيرت - 2\ در اروميه ...... دوشنبه 96/10/11
  ==>   ليست آرشيو شده ها